Posted on sept. 1, 2014 | 0 comments

DESCRIEREA CREDITULUI PRIMA CASA PENTRU APARTAMENTE NOI IASI

Garantiile se acorda de catre FNGCIMM la solicitarea finantatorului pentru achizitionarea următoarelor tipuri de locuinţe:

a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;

b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;

c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

Beneficiarii care detin cote-parti dintr-o locuinta din categoria celor mentionate mai sus (punctele a,b,c), indiferent de modul de dobandire a acestora, pot achizitiona diferenta de cote-parti, in vederea intregirii dreptului de proprietate.

Valoarea maximă a unei garanţii individuale se determina prin aplicarea unui procent de garantare de 50% din finantarea garantata dupa cum urmeaza:

a) pentru locuinţele prevăzute la lit. a) şi b), maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, sau maximum 57.000 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator;

b) pentru locuinţele prevăzute la lit. c), maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, respectiv maximum 66.500 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator.

Garanţiile acordate de FNGCIMM sunt valabile pe întreaga durată a finanţării, se acordă şi se plătesc în moneda naţională.

Comisionul de gestiune pentru emiterea unei garantii este de 0,49%/an aplicat la soldul finantarii.

DOCUMENTE NECESARE – ACORDARE CREDIT PRIMA CASA – APARTAMENTE NOI IASI

pentru beneficiarii care achizitionează o singură locuinţă în regim individual:

1.   solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator, dupa aprobarea finantarii;

2. documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului /soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;

3.  declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;

4.  antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat, în copie certificată;

5.   extras de carte funciară privind locuinţa ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului;

6.  certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

ELIGIBILITATE – CONDITII DE ACORDARE CREDIT PRIMA CASA

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prin Programul Prima Casa sunt următoarele:

a)      fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare
b)      achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii
c)      dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
d)     îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
e)      se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării;
f)          se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
g)      locuinţa care se achiziţionează în cadrul Programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, condiţie aplicabilă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare.

BANCILE CARE ACORDA CREDITE PRIN PROGRAMUL PRIMA CASA PENTRU APARTAMENTE NOI IN IASI

BCR – BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
RAIFFEISEN BANK SA
BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE
ALPHA BANK ROMANIA SA
BANCA MILLENNIUM SA
BANCA TRANSILVANIA SA
CEC BANK SA
BANCPOST SA
PIRAEUS BANK ROMANIA SA
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA
UNICREDIT TIRIAC SA
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA
OTP BANK SA
BANK LEUMI ROMANIA SA
RIB – ROMANIAN INTERNATIONAL BANK
ING BANK
MARFIN BANK

Sursa Informatii: FNGCIMM